TV 9
TV5
N TV
Bhakti TV
Raj News
HM TV
CVR News
10 TV
Jaya Jaya Sankara TV
Aradana TV
ETV Andhra Pradesh
Sakshi TV
E5 TV
V6 News
AP 24x7
Mahaa-TV
Vanitha-TV
StudioN
I News
ABN
Tollywood TV
SVBC
Shiva Shakti Sai
CVR Spiritual
Vissa
e Box
Bharat Today
Rakshana TV
Calvary TV
Hindu Dharmam
PoojaTV
Desiplaza TV
YOYO TV