Kannadaratna
Webdunia
Kannada Dunia
One India
Chitratara
SahilOnline
Vishva Kannada
Chitraloka
Now Running
Yakshagana
VijayaNext
VikrantaKarnataka
BodhiVruksha
Vikrama
Avadhimag
VismayaNagari
Sampada
Star of Mysore
Namma Kannada Naadu
Just Kannada
Kannada Saahithya
Samvada