Kannada Prabha
Udayavani
Prajavani
Vijaya Vani
Vijaya Karnataka
Varthabharathi
Sanjevani
Praja Pragathi
Janatha Madhyama
Suddi Moola
Kannada Dunia
Karnatak Malla
Ee-Sanje news
Hosa Digantha
Janathavani
Vishwavani
One India
Webdunia
Balkani News
Suvarna News
EnSuddi